Dr. Linda Safitri, SpKK

Dr. Linda Safitri, SpKK

Spesialis Kulit & Kelamin

JADWAL PRAKTIK
HARI WAKTU
Senin 08.00 – 11.00
Rabu 17.00 – 20.00

Spesialisasi Dr. Linda Safitri, SpKK
Spesialis Kulit & Kelamin
100

Spesialis Anak

Spesialis Anak

Dr. Khalid Huda Sagala, SpPD

Spesialis Penyakit Dalam

Spesialis Penyakit Dalam